ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်ာ ရုိက္ကူး – ဗညား၊ ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ စည္သူေဇယ်ာ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်ာ

Leave a Reply

  • (will not be published)