ႏွစ္ႏိုုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖုုိ႔ နည္းလမ္း

Posted by on in သတင္း, ႏိုင္ငံတကာ, ႏိုင္ငံေရး

Details

ႏွစ္ႏိုုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖုုိ႔ မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းအတုုိင္း သြားေစလုုိတယ္လိုု႔ တရုုတ္သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ကေျပာပါတယ္။ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)