၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ ၂၉

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ ၂၉
တင္ဆက္ – ကုိေမာင္
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)