၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ အပုိင္း (၂၅)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ အပုိင္း (၂၅)

တင္ဆက္ – ကုိေမာင္

ရုိက္ကူး – လင္းဆက္ေအာင္၊ ကုိေမာင္

တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)