၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)