၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၆ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၆ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)