၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)