၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁-၂၇) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

Posted by on in တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

Details

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁-၂၇) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္
ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း၊ သုိက္ဇင္
တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

Leave a Reply

  • (will not be published)