ျမန္မာ့အေျခခံ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းစု ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ႏွစ္ ၃၀ ႏွစ္ရွည္ေပးသြင္းရသည္ အိမ္ယာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာ့အေျခခံ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းစု ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ညီငယ္
ရုိက္ကူး – ခုိင္ပန္းႏု
တည္းျဖတ္ – ညီငယ္

Leave a Reply

  • (will not be published)