ျပည္ေထာင္စုိျမန္မာ့ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

Posted by on in ပါတီမိတ္ဆက္

Details

ျပည္ေထာင္စုိျမန္မာ့ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)