ေအာင္ႏုိင္သစၥာ ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးနဲ႔ မိတ္ဖက္စကား

Posted by on in Common Ground, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ဆန္စပါးကို လယ္ေတာထဲကေန ႏုိင္ငံၿခား တင္ပို႕ႏုိင္တဲ့အထိ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီဟာ ေအာင္ႏုိင္သစၥာကုမၸဏီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံၿပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈ ရဲ႕ ၆၀ % ဟာ လယ္ယာက႑က လာတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ႏုိင္သစၥာ ကုမၸဏီရဲ႕ အေရးပါမႈမွာလည္း ၿမင့္မားေနဦးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုတပတ္ Common Ground (မိတ္ဖက္စကား) အစီအစဥ္မွာေတာ့ ေအာင္ႏုိင္သစၥာကုမၸဏီ ရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးနဲ႕ မိတ္ဖက္စကားေၿပာၾကားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – 20.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)