ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, အပတ္စဥ္က႑, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – ထက္လူ
ရုိက္ကူး – သူရစုိး

Leave a Reply

  • (will not be published)