ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in Election ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္

တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမား
တည္းျဖတ္ – ေအာင္ေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)