ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

Posted by on in Election ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား
တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)