ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

Posted by on in Election ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား
တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္
သတင္းစုေဆာင္း – ေအာင္ေက်ာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)