ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

Posted by on in Election ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္
ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား
သတင္းစုေဆာင္း – ေအာင္ေက်ာ္
တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)