ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားအစီအစဥ္

Posted by on in ICJ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မဲေပးေနတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းသမားျမင္ကြင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)