ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း ဂီတနဲ႔အသံပုိင္းဝန္ေဆာင္မႈ

Posted by on in သတင္း, ေရြးေကာက္ပြဲ

Details

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလအတြင္း ဂီတနဲ႔အသံပုိင္းဝန္ေဆာင္ေပးရတာေတြေၾကာင့္ ဂီတေလာကသားေတြ အဆင္ေျပေနတဲ့ သတင္းကုုိ ေဒၚေလးေလးမြန္ေပးပို႔ထားပါတယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)