ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in က်န္းမာေရး, ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်
ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ
တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

Leave a Reply

  • (will not be published)