ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေမာင္တူး
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ရန္ႏုိင္စုိး၊ ေအာင္ကုိကုိလတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)