ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ
တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ စင္တီယာေမာင္
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)