ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်
ရုိက္ကူး – ရဲ၀င္းထုိက္၊ ညီလင္းထြန္း၊ စည္သူေဇယ်

Leave a Reply

  • (will not be published)