ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်ာ

Leave a Reply

  • (will not be published)