ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္တင္ဆက္ - စည္သူေဇယ်ရုိက္ကူး - ဗညားတည္းျဖတ္ - စည္သူေဇယ်

Posted by DVB TV News on Friday, March 20, 2015

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in က်န္းမာေရး, ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ (မတ္လ)
တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်
ရုိက္ကူး – ဗညား
တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

Leave a Reply

  • (will not be published)