ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
ရိုက္ကူး/တင္ဆက္ – ေစာဖိုးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)