ေနရပ္စြန္႔ခြာ (၆)ႏွစ္ၾကာ

Posted by on in Close_Up, အပတ္စဥ္က႑

Details

တေက်ာ့ျပန္ ကခ်င္စစ္ပြဲေၾကာင့္ (၆)ႏွစ္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနၾကရတဲ့ စစ္ေရွာင္ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြကို အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ရပါမယ္။

DVB TV – 21.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)