ေဒၚေစာမရ ရာဇာလင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဒၚေစာမရ ရာဇာလင္း(ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ)
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး – မယုဇန၊ ေဇယ်
တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

Leave a Reply

  • (will not be published)