ေဒၚခင္မာေဆြ ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေဒၚခင္မာေဆြ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနမႈ အေျခအေနမ်ား ေမးျမန္းခ်က္
တင္ဆက္ – ဆုဆုသြယ္
ရုိက္ကူး – DVB
တည္းျဖတ္ – ဆုဆုသြယ္

DVB TV – 01.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)