ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္(ကာလ္တန္ တကၠသုိလ္) ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)