ေဒါက္တာ စန္းလင္း (စိတ္က်န္းမာပညာဌာန)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဒါက္တာ စန္းလင္း (စိတ္က်န္းမာပညာဌာန)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္
ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

Leave a Reply

  • (will not be published)