ေဒါက္တာေအာင္သူရႏွင့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ( ေဒါက္တာ ေအာင္သူရ၊ ( CEO -Thura swiss ) )
တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္
ရုိက္ကူး – သာႏုိးေ၀
တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

Leave a Reply

  • (will not be published)