ေဆးေရာင္စံု ရွဳေမ်ွာ္ခင္း (၅.၁၀.၂၀၁၃)

စာေပ ဂီတ ပန္းခ်ီ ရုပ္ရွင္ စတဲ့ က႑ေပါင္းစံုက အၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေပးေနတဲ့ ေဆးေရာင္စံု ရႈ ့ေမွ်ာ္ခင္း အစီအစဥ္ပါ။ ဒီတပါတ္မွာ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူျပီး ထုတ္ထားတဲ့ Heartless Forest စာအုပ္မိတ္ဆက္အျပင္ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္တည္းျဖတ္/တင္ဆက္- ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Saturday, October 5, 2013

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမွ်ာ္ခင္း (၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

စာေပ ဂီတ ပန္းခ်ီ ရုပ္ရွင္ စတဲ့ က႑ေပါင္းစံုက အၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေပးေနတဲ့ ေဆးေရာင္စံု ရႈ ့ေမွ်ာ္ခင္း အစီအစဥ္ပါ။ ဒီတပါတ္မွာ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူျပီး ထုတ္ထားတဲ့ Heartless Forest စာအုပ္မိတ္ဆက္အျပင္ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္
တည္းျဖတ္/တင္ဆက္- ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)