ေဆးေရာင္စုံ ရွဳေမွ်ာ္ခင္း

ေဆးေရာင္စံု ရွဳေမ်ွာ္ခင္း အစီအစဥ္ မွာဆိုရင္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္မ်ားအစည္းရုံး က က်ငး္ပျပဳလုပ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို အနုပညာရွင္ေတြက သူတို႔တက္စြမ္းတဲ႔ အနုပညာေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း နဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားသံေတြကို တင္ဆက္ေပးထားတာပါ။ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္တင္ဆက္ - ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Saturday, September 21, 2013

ေဆးေရာင္စံု ႐ႈေမ်ွာ္ခင္း (၂၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စံု ရွဳေမ်ွာ္ခင္း အစီအစဥ္ မွာဆိုရင္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို ျမန္မာနိုင္ငံလူငယ္မ်ားအစည္းရုံး က က်ငး္ပျပဳလုပ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ႔ နိုင္ငံတကာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို အနုပညာရွင္ေတြက သူတို႔တက္စြမ္းတဲ႔ အနုပညာေတြနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း နဲ႔ အနုပညာရွင္ေတြရဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားသံေတြကို တင္ဆက္ေပးထားတာပါ။
ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္
တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)