ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမွ်ာ္ခင္း အစီအစဥ္

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမွ်ာ္ခင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္၊ သူရစုိး တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)