ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၁၅.၁၀.၂၀၁၃)

ရိုက္ကူး - ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္တည္းျဖတ္/တင္ဆက္- ညိဳမာသက္

Posted by DVB entertainment on Tuesday, October 15, 2013

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

Posted by on in စာေပအႏုပညာ, ေဆးေရာင္စံု႐ႈေမွ်ာ္ခင္း

Details

ေဆးေရာင္စုံ ရႈေမ်ွာ္ခင္း (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃)

ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ ၊ ေဇာ္ရန္ႏိုင္
တည္းျဖတ္/တင္ဆက္- ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)