ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – 31.05.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)