ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁)

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

DVB TV – ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁)
တင္ဆက္ – ေမာင္တူး
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)