ေခတ္လႈိင္းရင္ျပည္အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လႈိင္းရင္ျပည္အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ဆန္နီ၊ စည္သူေဇယ်၊ မုိးထက္ထက္၀င္း
တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)