ေခတ္လႈိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လႈိင္းရင္ျပင္အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ ယြန္းရတီ၊ မုိးထက္ထက္၀င္း၊ ခင္ႏွင္းျဖဴစုိး
တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)