ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္

Details

ေခတ္လိႈင္းရင္ျပင္ အစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ေ၀ယံေဇာ္၊ ညီလင္းထြန္း၊ သက္ပုိင္ခ၊ ဂ်ဴလုိင္မ်ဳိး၊ အိသူဇာ
တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

Leave a Reply

  • (will not be published)