ဦးေအာင္သူရ (သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ကမၻာ့ ေသြးလွဴရွင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဦးေအာင္သူရ(သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်

DVB TV – 14.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)