ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း
ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္
DVB TV – 07.06.2017

Leave a Reply

  • (will not be published)