ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္-တိုးေဇာ္လတ္
ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ညီလင္းထြန္း
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)