ဦးထိန္လင္း ( တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးထိန္လင္း ( တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္
ရုိက္ကူး – သာႏုိးေ၀
တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)