ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠဌ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in အင္တာဗ်ဴ း, ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠဌ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း
ရုိက္ကူး – ျမတ္သူေအာင္၊ စုိးသီဟ
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)