ဦးစုိးေနာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ဦးစုိးေနာင္(ဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံမႈယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ျမ၀တီခရုိင္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ
တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)