အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

Posted by on in Editoral Talk

Details

လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးေနတဲ႔ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္တဲ႔ဥပေဒၾကမ္းပါ ဧည့္စာရင္းတိုင္းၾကားျခင္း ၊ ဧည့္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း ၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ႔ ဘယ္လိုရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာေတြကို ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။
တင္ဆက္ – ကုိခင္သန္း
ရုိက္ကူး – ဆန္နီေဇယ်ာထြန္း

Leave a Reply

  • (will not be published)