အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

Posted by on in Editoral Talk

Details

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္
တင္ဆက္ – ခင္သန္း
ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း
တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

Leave a Reply

  • (will not be published)