အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၈)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၈)
တင္ဆက္ – ယမင္းဦး

Leave a Reply

  • (will not be published)