အပတ္စဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၀) (၂၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅)

Posted by on in Your Vote 2015, ေရြးေကာက္ပဲြ

Details

အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၀)
တင္ဆက္ – ကုိေမာင္
တည္းျဖတ္ – ကုိဆန္နီ၊ ကုိေမာင္

Leave a Reply

  • (will not be published)